Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Graveersite

Ben je een zakelijke klant? Dan hebben we voor jou aparte zakelijke algemene voorwaarden .

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht
 11. Intellectueel eigendom
 12. De prijs
 13. Conformiteit en Garantie
 14. Levering en uitvoering
 15. Duurtransacties
 16. Betaling
 17. Toepasselijk recht en exclusieve rechter
 18. Verantwoordelijkheid van de consument
 19. Leeftijdsbeperkingen
 20. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Laatst bijgewerkt op 01-01-2024.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consumentenproducten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen het consumentengebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand die enorme tot onbekende levering van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt verspreid;
 6. Duurzame gegevensdrager : elk (hulp)middel dat de consument van de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en de ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie maakt mogelijk.
 7. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven kiezen;
 9. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De consument heeft een opdracht op de website van de ondernemer verstrekt om een ​​of meerdere producten van de ondernemer te laten producenten en verzenden.
 10. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DevelopTrend
Handelend onder de naam: Graveersite

Vestigingsadres (GEEN bezoekadres)
Lange bunder 83
4854MB Bavel
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 161 - 201176
deze pagina voor de actuele openingstijden.
E-mailadres: info@graveersite.com

KvK-nummer: 20158964
btw-identificatienummer: NL002196079B82

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo snel mogelijk mogelijk worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in wijziging van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zo wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de ingewikkelde selectie die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemische in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten in het aanbod slagen de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardbare van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de voornaamste kenmerken van het product van de dienst;
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke daarvoor handelingen nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, bovendien de leveringstermijn;
  • de termijn voor het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • het recht van ontbinding van de overeenkomst, de voorwaarden, termijnen en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet populaire handelingen op de hoogte kan bereiken, en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talenten waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; nl
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die leidt tot duurzame of periodieke levering van producten van diensten en de voorwaarden voor opzegging.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het aanvaarden van de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, heeft de ondernemer onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de conventionele van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en belangrijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer voldoende passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtvaardigd gemotiveerd een beslissing van aanvraag te kiezen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal verschijnen bij het leveren van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schrijven of op een wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • De contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het onduidelijk zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
  • de voorwaarden voor het voorspellen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Indien sprake is van een duurtransactie, is het afwijkend in de vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het gros van de door Graveersite verkochte producten, is gepersonaliseerd. Deze producten worden volgens de specifieke, individuele wensen van de consument geproduceerd en zijn dus niet voorgefabriceerd. Omdat het op maat gemaakte producten betreft, wordt die gemaakt op basis van een individuele keuze van de consument, houdt dat de consument voor deze producten in principe geen herroepingsrecht heeft. Ten aanzien van de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt verder het bepaalde onder artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Bij niet-gepersonaliseerde producten

 1. Als het bepaalde in lid 1 wordt verminderd, kan de consument, die een herroepingsrecht heeft, een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die verschillend worden geleverd: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen van onderdelen: de dag waarop de consument van een door de consument gekozen derde de laatste zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij een overeenkomst voor een betrouwbare levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument van een door de consument het derde product heeft ontvangen.

Bij diensten

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kan een consument een overeenkomst tot het bestaande van diensten zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informerend over herroepingsrecht:

 1. Als de ondernemer de consument de verplichte verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht of het modelformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, bepaalde de vorige leden van dit artikel bepaalde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in lid 5 heeft informatie aan de consument verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag behandelen en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer heeft nagelaten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Als de consument zijn herroepingsrecht zal gebruiken, dient hij dit binnen de bedenktermijn te melden door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1) of door een andere reden een dubbelzinnige verklaring aan de ondernemer te trekken.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in lid 1 waardevolle melding, zendt de consument de deur hem producten terug of overhandigt hij deze aan (een voorgestelde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer de producten zelf af te halen heeft. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument stuurt het product terug inclusief alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en in de originele verpakking, een en ander conform de door de ondernemer gefinancierde instructies.
 4. Het risico en het bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product, tenzij de ondernemer de consument heeft nagelaten mee te delen dat hij deze kosten moet dragen of deze kosten zelf heeft aangegeven.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt na inroeping van het herroepingsrecht door de consument, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de melding van herroeping, alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten. Tenzij de ondernemer het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product/de producten heeft ontvangen van de consument heeft bewezen dat hij de producten teruggezonden heeft, naar gelang welke eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de gebruikelijke standaardlevering, hoeft de ondernemer de aanvullende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, tijdelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die op basis van specificaties van de consument zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vormgegeven op basis van een individuele keuze van beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bedoeld zijn;
 2. Voor wat betreft natuurproducten (waaronder leer, (edel)stenen, parels en houtproducten) geldt dat deze op individuele basis van elkaar kunnen afwijken. Onderlinge verschillen zoals nerven, poriën, littekens, oneffenheden, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typen de echtheid van het artikel en gelden geenszins als gebreken en kunnen geen reden zijn voor herroeping;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 4. Producten die snel bederven of een beperkt onbeperkt hebben;
 5. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden en waarvan de verzegeling na levering verbroken is;
 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is samengesteld bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. Een overeenkomst tot het ondernemen van diensten, na volledige uitvoering van de overeenkomst, als:
  • de uitvoering is begonnen met expliciete instemming van de consument; nl
  • de consument heeft aangegeven afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra de ondernemer de overeenkomst is nagekomen;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering verbroken is;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hiërarchisch;
 11. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met expliciete instemming van de consument; nl
  • de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verdient.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het sterke in deze algemene voorwaarden waardoor de ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor de ondernemer toekomt op grond van de Auteurswet.
 2. Het in het kader van de overeenkomst besluit door de ondernemer tot stand gebracht ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio-opnames, cadeaus en andere materialen van (elektronische) bestanden blijven eigendom van de ondernemer, effectief of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door de ondernemer bepaalde stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, teksten, audio opnames, (elektronische) bestanden, andere materialen en andere cadeaus, zijn uitsluitend bedoeld om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder toestemming toestemming van de ondernemer wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij uit de aard van de voorziene stukken anders voortvloeit.
 4. De ondernemer maakt het recht de oorzaak door de uitvoering van de werkzaamheden ingewikkelde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover verwezenlijkt geen verificatie informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Alles op de website is eigendom van de ondernemer en mag niet verveelvoudigd worden of openbaar gemaakt worden, zonder toestemming van de ondernemer.
 6. De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten te hebben die rusten op de door de ondernemer geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 7. De ondernemer ongebruikelijk niet dat de consument geleverde zaken geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en acceptabel geen enkele aansprakelijkheid in het geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door de ondernemer geleverde zaak wordt veroorzaakt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 12 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele geldigheidsduur worden de prijzen van de producten aangeboden en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging plaatsvindt.
 4. Het in het aanbod van producten of diensten dure prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod functionele specificaties, aan de voldoende eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /van overheidsvoorschriften.
 2. Natuurproducten (waaronder leer, (edel)steen, parels en houtproducten) kunnen op individuele basis van elkaar afwijken. Onderlinge verschillen zoals nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen, oneffenheden en/of insectenbeten typen de echtheid van het artikel en geld geenszins als materiaalfouten. De verschillen kunnen geen reden zijn voor het aanvaard van non-conformiteit en de ondernemer wijst elke aansprakelijkheid daarvoor af.
 3. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verzekerde extra garantie doet niets aan de rechten en wint die de consument op grond van de natte en/of de overeenkomst op afstand kan doen geld als de ondernemer tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst
 4. Onder extra garantie zoals bedoeld in lid 2 wordt elke verplichting begrepen waarin de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur, bepaalde rechten van bewezen toekent aan de consument die verder gaan dan waartoe deze verplicht is.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering levert het adres op dat de consument aan de ondernemer heeft gemaakt.
 3. Met overtuigend van hetgeen blijkt in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. In het geval dat de ondernemer een termijn voor levering heeft, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In het geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo snel mogelijk terugbetalen hebben.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op mogelijke en verrassende wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet verdwijnen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten basis tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij anders is bepaald.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, waarbij al dan niet juist of foutief zijn opgegeven door de consument. Ditzelfde geldt voor alle door de consument tegenstrijdige adres- en aflevergegevens en overige gegevens.

Artikel 15 - Duurtransacties

 1. De consument kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met gerechtvaardigd van voldoende gerechtvaardigde opzeggingsregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 2. De consument kan een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met zinvol van gerechtvaardigde opzeggingsregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een beperkte van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de maximaal één maand bedragen.

Artikel 16 - Betaling

 1. Voor niet zover anders is geregeld in de overeenkomst, dient de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in het geval van een overeenkomst tot het ingewikkeld van een dienst, binnen 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Als het consumentengebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht, betekent dit dat de door de consument verschuldigde hoeveelheden dienen te worden vervuld binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd.
 3. Als de consument niet binnen de 14 dagen tot betaling overgaat, wordt het saldo achtereenvolgens verdacht met herinneringskosten, aanmaningskosten en sommatiekosten.
 4. Als de ondernemer in het geval van wanbetaling door de consument tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument.
 5. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling wordt gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de potentiële bestelling van dienst(en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 6. De consument heeft de plicht om tussentijdse betalingen onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en onafhankelijke rechter

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarbij deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben zowel de ondernemer als de consument het recht het uitgesloten voor het leggen aan de volgens de wet gezaghebbende rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterst hebben ingespannen een beëindigd in overleg overleg te slechten.

Artikel 18 - Verantwoordelijkheid van de consument

 1. De consument komt gelijk om in de persoonlijke teksten, afbeeldingen en/of logo's op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard van teksten die anderzijds in strijd zijn met de natte en/of goede zeden te laten personaliseren. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op de gevolgen van deze besluiten.
 2. De consument komt overeen om met de persoonlijke teksten, afbeeldingen en/of logo's op de houder / verpakking geen moeite te maken op het intellectueel eigendomsrecht van derden. Een mogelijke belemmering komt voor rekening en risico van de consument. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op de gevolgen van deze besluiten.
 3. De consument is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de ondernemer doorgeeft om de juistheid en compleetheid grondig te controleren. Op de ondernemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

Artikel 19 - Leeftijdsbeperkingen

 1. De website en producten van de ondernemer zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan ​​voor de consument om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.
 3. De leeftijd van de ontvanger van alcoholhoudende producten wordt aan de deur gecontroleerd door de bezorger. Als de ontvanger jonger is dan 18 jaar mag het product niet overhandigd worden.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen

Aan;

Graveersite
Postbus 4761,
4803ET Breda
Nederland


E-mailadres: info@graveersite.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u bereikte mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

[Naam/Namen consument(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening van consument(en)][alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

[Gegevens]

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.